0
سنگبری معنوی
فروش سرامیک کف و سنگ گرانیت مروارید مشهد

مشخصات ابعاد تولیدی سنگ گرانیت در کارخانه سنگبری معنوی
همانطور که مطلع هستید هر کارخانه سنگبری از قواعد و ابعاد مشخصی پیروی میکنند .
جهت تولید سنگ گرانیت مروارید مشهد ابعاد زیر را در نظر گرفته ایم و برآنیم بتوانیم تمامی نیاز های شما مشتریان محترم را تکمیل نماییم .IMG 20181127 190057 277

سنگ پلاک طولی گرانیت مروارید با عرض های 30cmو35cmو40cm با ضخامت 16mm,17mm,20mmقابل عرضه می باشد .

سنگ حکمی گرانیت مروارید با ابعاد حکمی طبق لیست ذیل قابل ارائه می باشد.

40cm×15cmباضخامت16mm,17mm,20mm

40cm×20cmباضخامت16mm,17mm,20mm

40cm×25cmباضخامت16mm,17mm,20mm

40cm×30cmباضخامت16mm,17mm,20mm

40cm×35cmباضخامت 16mm,17mm,20mm

40cm×40cm با ضخامت 16mm,17mm,20mm

40cm×60cmباضخام16mm,17mm,20mm

40cm×80cmباضخامت16mm,17mm,20mm

 40cm×100cm باضخامت 16mm,17mm,20mm

30cm×30cmباضخامت 16mm,17mm,20mm

35cm×35cmباضخامت 16mm,17mm,20mm

سنگ پله گرانیت مروارید مشهد با ابعاد زیر قابل ارائه می باشد.

طول از 90cmتا200cmبا ضخامت 3cmو عرض 35cm

طول از 90تا200cmباضخامت3cmو عرض 33cm

طول از90cmتا200cmباضخامت 3cmو عرض32cm

طول از 90cmتا200cmباضخامت3cmو عرض30cm

سنگ زیر پله گرانیت مروارید طبق ابعاد زیر قابل ارائه می باشد .

از90cmتا200cmبا ضخامت16mmتا20mmبا عرض 20cm

از90cmتا200cmباضخامت16mmتا20mmبا عرض 17.5cm

از90cmتا200cmباضخامت16mmتا20mmباعرض 15cm

از90cmتا200cmباضخامت16mmتا20mmباعرض 13cm

از90cmتا200cmباضخامت16mmتا200mmباعرض 10cm

 سنگ جدول گرانیت مشهد باابعاد زیر قابل ارائه می باشد.

20cm×30cm×90cm

20cm×30cm×70cm

20cm×30cm×60cm

15cm×15cm×90cm

15cm×15cm×70cm

15cm×15cm×60cm

30cm×40cm×50cm

سنگ کیوبیک گرانیت مروارید به شرح ذیل قابل ارائه می باشد.

10cm×10cm×10cm

10cm×10cm×5cm

8cm×8cm×8cm

سنگ کابینت و اپن گرانیت به شرح ذیل قابل ارائه می باشد.

طول طبق درخواست×عرض 60cm×ضخامت3cm

طول طبق درخواست×عرض60cm×ضخامت2cm

شما مشتریان محترم میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09155284095 تماس حاصل فرمایید